(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هم چنین فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی در پایگاه های زیر نمایه شده است:
-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس: http://www.sid.ir/
-پایگاه مجلات تخصصی نور به آدرس: http://www.noormags.ir/ 
-بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس: http://www.magiran.com/
-پرتال جامع علوم انسانی به آدرس: http://www.ensani.ir/
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.66.20.fa
برگشت به اصل مطلب