(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ
مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر: دکتر علی محمد ولوی 
قائم مقام سردبیر: دکتر طاهره ناصری
مدیر داخلی: دکتر سید توفیق حسینی
کارشناس اجرایی: فاطمه نجفی
ویراستار: فاطمه نجفی ( از شماره ۵۴)
مترجم چکیده ها:  دکتر ملیحه مغازه ای (از شماره ۴۶)
نویسه گردان: زینب میرزایی
صفحه آرا: مرتضی انصاف منش
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب