(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ
مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر: دکتر علی محمد ولوی 
قائم مقام سردبیر: دکتر صفورا برومند
مدیر داخلی: دکتر نیره دلیر 
کارشناس اجرایی: مرضیه منصوری
ویراستار: سعید فرمانی
مترجم چکیده ها:  غزال ملکی (از شماره ۳۹)
صفحه آرا: مرتضی انصاف منش
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب