(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
                            با یادی از همکاران درگذشته شادروان دکتر احسان اشراقی و دکتر صادق آیینه وند
 
 مدیر مسئول
علیرضا ملایی‌توانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mollaiynetyahoo.com
تلفن: .
 سردبیر
علیمحمد ولوی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: کلام و مکاتب اسلامی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: a.valavialzahra.ac.ir
تلفن: .
 هیئت تحریریه
هاشم آقاجری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: h_aghajariyahoo.com
تلفن: .
 هیئت تحریریه
جمشید آزادگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادیان
وب سایت: .
پست الکترونیکی: .
تلفن: .
 هیئت تحریریه
منصوره اتحادیه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ دوره قاجار
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mnmafigmail.com
تلفن: .
 هیئت تحریریه
نزهت احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ دوره صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: nozhat.ahmadigmail.com
تلفن: .
 
 هیئت تحریریه
اسماعیل حسن زاده
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: ihassanzadeh۱۱۱gmail.com
تلفن: .
 هیئت تحریریه
اللهیار خلعتبری
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ میانه و اسماعیلیان
وب سایت: .
پست الکترونیکی: .
تلفن: .
 
 هیئت تحریریه
مقصود علی صادقی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: sadeghimageyahoo.com
تلفن: .
 هیئت تحریریه
محمد علی کاظم بیکی
دانشیار  دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mabeykiut.ac.ir
تلفن: .
 
هیئت تحریریه
حسین مفتخری
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: moftakharitum.ac.ir
تلفن: .
 
هیئت تحریریه
علیرضا ملایی توانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخ فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت:
پست الکترونیکی: mollaiynetyahoo.com
تلفن: 
 
 هیئت تحریریه
جواد نیستانی
استاد  دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: 
تلفن: .
 هیئت تحریریه
آندرو نیومن
استاد دانشگاه ادینبورو
رشته تخصصی: تاریخ دوره صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: A.Newmaned.ac.uk
تلفن: .
 
 هیئت تحریریه
شهرام یوسفی فر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران، شهرنشینی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: shyousefifaryahoo.com
تلفن: .
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب