(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                            با یادی از همکاران درگذشته شادروان دکتر احسان اشراقی و دکتر صادق آیینه وند
 
AWT IMAGE مدیر مسئول
AWT IMAGE علیرضا ملایی‌توانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mollaiynetyahoo.com
تلفن: .
AWT IMAGE سردبیر
AWT IMAGE علیمحمد ولوی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: کلام و مکاتب اسلامی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: a.valavialzahra.ac.ir
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE هاشم آقاجری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: h_aghajariyahoo.com
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE منصوره اتحادیه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ دوره قاجار
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mnmafigmail.com
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE نزهت احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ دوره صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: nozhat.ahmadigmail.com
تلفن: .
 
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE اسماعیل حسن زاده
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: e.hassanzadehalzahra.ac.ir
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE احمد رضا خضری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ وملل تمدن
وب سایت: 
آدرس الکترنیکی: akhezriut.ac.ir
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE اللهیار خلعتبری
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ میانه و اسماعیلیان
وب سایت: .
پست الکترونیکی: allahyarkhalatbarigmail.com
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE محسن رحمتی
استاد دانشگاه خرم آباد
رشته تخصصی: تاریخ ایران بعد از اسلام-میانه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mohsenrahmati۴۵gmail.com
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE مقصود علی صادقی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: sadeghimageyahoo.com
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE محمد علی کاظم بیگی
دانشیار  دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران
وب سایت: .
پست الکترونیکی: mabeykiut.ac.ir
تلفن: .
 
هیئت تحریریه
AWT IMAGE هایده لاله
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستانشناسی
وب سایت:
پست الکترونیکی: haeedeh.lalehgmail.com
تلفن: 
 
هیئت تحریریه
AWT IMAGE حسین مفتخری
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: moftakharikhu.ac.ir
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE مهناز شایسته فر
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تحصیلی: هنرهای اسلامی
آدرس الکترنیکی: shayestehmodares.ac.ir
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE آندرو نیومن
استاد دانشگاه ادینبورو
رشته تخصصی: تاریخ دوره صفویه
وب سایت: .
پست الکترونیکی: A.Newmaned.ac.uk
تلفن: .
 
 
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE محسن خلیلی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
آدرس الکترنیکی: khalilimum.ac.ir
تلفن: .
 
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE مجتبی زروانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تحصیلی: ادیان و عرفان تطبیقی
آدرس الکترنیکی: Zurvaniut.ac.ir
تلفن: .
AWT IMAGE هیئت تحریریه
AWT IMAGE شهرام یوسفی فر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ ایران، شهرنشینی
وب سایت: .
پست الکترونیکی: shyousefifaryahoo.com
تلفن: .
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب