(فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ- درباره نشریه
مشخصات نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ فرهنگی چاپ و نشر می شود.
تلفن: ۰۹۳۹۱۹۴۲۱۵۰
صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تاریخ به استناد نامه شماره ۱۷۹۸۶۲ مورخ ۹۰/۰۹/۱۲ کمیسیون نشریات علمی کشور، این فصلنامه درجه علمی - پژوهشی دارد. و در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه شده است.
شماره شاپا نشریه ۹۹۴۵-۲۰۰۸ است.
نشانی مطلب در وبگاه (فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی)پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ:
http://chistorys.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب